Murine VH Germline Sequences (ABG)
                                                                                           1111111111
                                        11111111112222222 22233333333  33334444444444555555 555555566666666667777777777888888888888899999999990000000000
Kabat VH                               1234567 8901234567890123456 78901234555  67890123456789012222 345678901234567890123456789012222345678901234567890000000000
                                                     ab          abc                abc         abcdefghI
                                   ....:....|....:....|....:....|..xxxxxxxxxx..:....|....:.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...|....:....|....:....|....:...xxxxxxxxxxxxxxx
                                                                                    111111111111111111111111
                                       111111111122222222223333333333444444444455555555556666666666777777777788888888889999999999000000000011111111111111
AH0                                 123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123
                                   ....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
ABG_mVH_1_1    VH-186-2/V186-2/B21c/B10c   T099   (0)  F  QVQLQQP.GAELVKPGASVKLSCKASG.YTFTS.....YWMHWVKQRPGRGLEWIGRIDPN...SGGTKYNEKFKSKATLTVDKPSSTAYMQLSSLTSEDSAVYYCAR..............
ABG_mVH_1_2    C36e/B7c           E11-14  (15)  F  PVQLQQP.GAELVKPGASVKLSCKASG.YTFTS.....YWMHWVKQRPGRGLEWIGRIDPN...SGGTKYNEKFKSKATLTVDKPSSTAYMQLS............................
ABG_mVH_1_3    VH145/C1egc                  NF  QVQLQQP.GAELVKPGASVKLSSKASG.YTFTS.....YWMHWVKQRPGRGLEWIGRIDPN...SGGTKYNEKFKSKATLTVDKPSSTAYMQLSSLTSEDSAVYYCAR..............
ABG_mVH_1_4    VH186-1                    NF  QVQLQQP.GAELVKPGASVKLSCKASG.YTFTS.....YWMHWVKQRPGRGLEWIGRIDPN...SGGTKYNEKFKSKATLTVDTSSSTAYMQLSSLTSEDSAVHYCAR..............
ABG_mVH_1_5    C14c                     PS  QVQLQQP.GAELVKPGASVKLSRKASG.YTFTS.....YWMHWVKQRPGQGLEWIGRIDPN...SGGTKYNEKFKSKATLTVDKPSSTAYMQLS............................
ABG_mVH_1_6    B16c                     PS  PVQLQQP.GAELVKPGASVKLSCKASG.YTFTS.....YWMHWVKQRPGRGLEWI*RIDPN...SGGTKYNEKFKSKATLTVDKPSSTAYMQLS............................
ABG_mVH_1_7    C19c                     NF  QVQLQQP.GAELVKPGASVKLSSKASG.YTFTS.....YWMHWVKQRPGQGLEWIGRIDPN...SGGTKYNEKFKSKATLTVDKPSSTAYMQLI............................
ABG_mVH_1_8    C22e                     NF  EVQLQQP.GAELVKPGASVKLSCKASG.YTFTS.....YWMHWVKQRPGQGLEWIGRIDPN...SGGTKSNEKFKSKATLTVDKPSSTAYMQLS............................
ABG_mVH_1_9    7C-07                     PS  QVQLQQP.GAELVKPGASVKLSCKASV.YTFKS.....YWMH*VKQRPGRGLEWIGRIDPN...SGGTKYNEKFKSKATLTVDKPSSTAYMQLSSLTSEDSAVYYCAR..............
ABG_mVH_1_10   C44gc                     NF  QVQLQQP.GAELVKPGASVKLSCKASG.YTFTS.....YWMHWVKQRPGQGLEWIGMIHPN...SGSTNYNEKFKSKATLTVDKSSSTAYMQLS............................
ABG_mVH_1_11   C31e             cyd-1   (17)  F  EVQLQQP.GAELVKPGASVKLSCKASG.YTFTS.....YWMHWVKQRPGQGLEWIGMIHPN...SGSTNYNEKFKSKATLTVDKSSSTAYMQLS............................
ABG_mVH_1_12   C20c                     NF  QVQLQQP.GAELVKPGASVKLSCKASG.YTFTS.....YWMHWVKQRPGQGLEWIGMIHPN...SGSTNYNEKFKSKATLTVDKSSSSAYMQLI............................
ABG_mVH_1_13   C25c                     NF  QVQLQQP.GAELVKPGASVKLSCKASG.YTFTS.....YWMHWVKQRPGQGLEWIGRIDPG...SSSTNYNEKFKSKATLTVDTSSSTAYMQLI............................
ABG_mVH_1_14   VH28                     PS  QVQLQQP.GAELVKPGASVKLSCKASG.YTFTS.....YWMQWVKQRPGQGLEWIGNINPN...SGSTNYNEKFKSKATLTVDKSSSTAYMQLSSLTSEDSAVYYCTR..............
ABG_mVH_1_15   C15c                     NF  QVQLQQP.GAELVKPGASVKLSSKASG.YTFTS.....YWMHWVKQRPGQGLEWIGNINPS...NGGTNYNEKFKSKATLTVDKSSSTAYMQLS............................
ABG_mVH_1_16   V23/C3egc/C35e/C45g/C44e   T077   (0)  F  QVQLQQP.GTELVKPGASVKLSCKASG.YTFTS.....YWMHWVKQRPGQGLEWIGNINPS...NGGTNYNEKFKSKATLTVDKSSSTAYMQLSSLTSEDSAVYYCAR..............
ABG_mVH_1_17   B13c                     NF  QVQLQQP.GAELVKPGASVKLSCKASG.YTFTS.....YWMHWVKQRPGQGFEWIGRIHPS...NGGTNYNEKFKSKATLTVDTSSSTAYMHLS............................
ABG_mVH_1_18   VH3                      PS  QVQLQQP.GAELVKPGASVKMSCKASG.YTFTS.....YWIT*VKQRPGRGLEWIGRIYPS...SGGTNYNEKFKSKATLTVDTSSSTAYMQLSSLTSEDSAVYYCAI..............
ABG_mVH_1_19   C22c                     NF  QVQLQQP.GTELVKPGASVKLSCKASG.YTFTS.....YWMHWVKQRPGQGLEWIGNINPS...NGGTNYNEKFKSKATLTVDKSSSSAYMQLI............................
ABG_mVH_1_20   B3e                      NF  QVQLQQP.GSELVRPGASVKLSCKASG.YTFTS.....SWMHWAKQRPGQGLEWIGRIDPN...SGNTNYNEKFKGKATLTVDTSSSTAYVDLS............................
ABG_mVH_1_21   B25c             163.100  (1)  F  QVQLQQP.GAELVKPGASVKLSCKASG.YTFTS.....YWMHWVKQRPGQGLEWIGEINPS...NGRTNYNEKFKSKATLTVDKSSSTAYMQLS............................
ABG_mVH_1_22   VH6                      NF  QVQLQQP.GAELVKPGASVKLSCKASG.YTFTS.....YWMHWVKQRPGEGLEWIGNIYPG...SSSTNYNEKFKSKATLTVDTPSSTAYMQLSSLTSEDSAVYYCAR..............
ABG_mVH_1_23   C46g                     NF  QVQLQQP.GTELVKPGASVKLSCKASG.YTFTS.....YWMHWVKQRPAQGLEWIGNINPS...NGGTNYNEKFKSKATLTVDKSSSTAYMQLS............................
ABG_mVH_1_24   C11c             T210   (5)  F  QVQLQQP.GTELVKPGASVKLSCKASG.YTFTS.....YWMHWVKQRPGEGLEWIGNIYPG...SSSTNYNEKFKSKATLTVDTSSSTAYMQLS............................
ABG_mVH_1_25   B20c                     NF  QVQLQQP.GAELVKPGASVKMSCKASG.YTFTS.....YWMTWVKQRPGQGLEWIGDIYPG...SGSTNYNEKFKSKATLTVDTSSSTAYMQLS............................
ABG_mVH_1_26   C9gc                     PS  QVQLQQP.GAELVKPGASVKLSRKASG.YTFTS.....YWMHWVKQRPGEGLEWIGNIYPG...SSSTNYNEKFKSKATLTVDTSSSTAYMQLS............................
ABG_mVH_1_27   J558-122T                   NF  QVQLQQP.GSVLVRPGASVKLSCKASG.YTFTS.....YWMNWVKQRPGQGLEWIGGIYPN...SGSTDYNEKFKGKATLTVDTSSSTTYMDLSSLTSKDSAVYYCAR..............
ABG_mVH_1_28   C40c                     NF  QVQLQQP.GAELVKPGASVKLSCKASG.YTFTS.....YWMYWVKQRPGQGLERIGEINPG...NGGTNYNEKFKSKATLTVDKSSSTAYMQLS............................
ABG_mVH_1_29   B12c             RF-4 PAN (4)  F  QVQLQQP.GAELVKPGAPVKLSCKASG.YTFTS.....YWMNWVKQRPGRGLQWIGRIDPS...DSETHYNQKFKSKATLTVDKSSSTAYIQLS............................
ABG_mVH_1_30   C16c             H20-A15  (10)  F  QVQLQQP.GAELVKPGASVKMSCKASG.YTFTS.....YWITWVKQRPGQGLEWIGDIYPG...SGSTNYNEKFKSKATLTVDTSSSTAYMQLS............................
ABG_mVH_1_31   C27c                     NF  QVQLQQP.GAELVKPGASVKMSCKASG.YTFTS.....YWITWVKQRPGQGLEWIGDIYPG...SGSTNYNEKFKSKATLTVDTSSSTAYMQLI............................
ABG_mVH_1_32   VH124/VH 124         L3 11D  (2)  F  QVQLQQP.GAELVKPGASVKLSCKASG.YTFTS.....YWMHWVKQRPGQGLEWIGEIDPS...DSYTNYNQKFKGKATLTVDKSSSTAYMQLSSLTSEDSAVYYCAR..............
ABG_mVH_1_33   C10g                     NF  QVQLQQP.GAELVKPGASVKVSCKASG.YTFTS.....YWMHWVKQRPGQGLEWIGRIHPS...DSDTNYNQKFKGKATLTVDKSSSTAYMQLS............................
ABG_mVH_1_34   C33eg                     PS  QVQLQQP.GAELV*PGASVKLSCKASG.YTFTS.....YWMHWVKQRPGQGLEWIGEIDPS...DSYTNYNQKFKGKATLTVDKSSSTAYMQLS............................
ABG_mVH_1_35   C23c                     NF  QVQLQQP.GAELVKPGASVKVSCKASG.YTFTS.....YWMHWVKQRPGQGLEWIGRIHPS...DSDTNYNQKFKGKATLTVDKSSSTAYMQLI............................
ABG_mVH_1_36   C38e                     NF  EVQLQQP.GAELVKPGASVKVSCKASG.YTFTS.....YWMHWVKQRPGQGLEWIGRIHPS...DSDTNYNQKFKGKATLTVDKSSSTAYMQLS............................
ABG_mVH_1_37   C8g                      NF  QVQLQQP.GAELVKPGASVKMSCKASG.YTFTS.....YWITWVKQSPGQGLEWIGDIYPG...SGSTNYNEKFKSKATLTVDTSSSTAYMQLS............................
ABG_mVH_1_38   C2c                      NF  QVQLQQP.GAELVKPGASVKMSCKASG.YTFTS.....YWITWVKQRPGQGLEWIGDTHPG...SGSTNYNEKFKSKATLTVDTSSSTAYMQLS............................
ABG_mVH_1_39   B9c                      NF  QVQLQQP.GAELVKPGTSVKLSCKASG.YNFTS.....YWINWVKLRPGQGLEWIGDIYPG...SGSTKYNEKFKSKATLTVDTSSSTAYMQLS............................
ABG_mVH_1_40   C6e                      NF  QVQLQQP.GAELVKPGTSVKLSCKASG.YTFTS.....YWINWVKLRPGQGLEWIGDIYPG...SGSTNYNEKFKSKATLTVDTSSSTAYMQLS............................
ABG_mVH_1_41   p2M5             MRA7H   (0)  F  QVQLQQP.GAELVKPGASVKLSCKASG.YTFTS.....YWINWVKQRPGQGLEWIGNIYPG...SSSTNYNEKFKSKATLTVDTSSSTAYMQLSSLTSDDSAVYYCAR..............
ABG_mVH_1_42   C11g                     PS  QVQLQQP.GA*LVKPGASVKVSCKASG.YTFTS.....YWMHWVKQRPGQGLEWIGRIHPS...DSDTNYNQKFKGKATLTVDKSSSTAYMQLS............................
ABG_mVH_1_43   B6c                      NF  QVQLQQP.GAELVKPGASVKMSCKASG.YTFTS.....YWINWVKQRPGQGLEWIGDIYPG...TGITNYNEKFKSKATLTLDTSSSTAYMQLS............................
ABG_mVH_1_44   B14e/B2c/B5e                 NF  QVQLQQP.GAELVKPGASVKMSCKASG.YTFTS.....YWINWVKQRPGQGLEWIGDIYPG...RGITNYNEKFKSKATLTLDTSSSTAYMQLS............................
ABG_mVH_1_45   VH102                     NF  HVQLQQP.GAELVKPGASVKVSCKASG.YTFTS.....YWMHWVKQRPGQGLEWIGRIHPS...DSDTNYNQKFKGKATLTVDKSSSTAYMQLSSLTSEDSAVYYCAI..............
ABG_mVH_1_46   VH33                     PS  QVQLQQP.GAKLVKPGASVKLSCKASG.YTFTS.....YWMHWVE*RPGQGLEWIGEINPS...NGGTNYNEKFKRKATLTVDKSSSTAYMQLSSLTSEDSAVYYCTI..............
ABG_mVH_1_47   VH5(F1)                    PS  ..............TGASVKMSCKASG.YTFTS.....YTMHWVKQRPGQGLEWIGYINPS...SGYTNYNQKFKDKATLTADKSSSTAYMQLSSLTSEDSAVYYCA...............
ABG_mVH_1_48   H30              R     (3)  F  QVQLQQS.GAELVKTGASVKMSCKASG.YTFTS.....YTMHWVKQRPGQGLEWIGYINPS...SGYTNYNQKFKDKATLTADKSSSTAYMQLSSLTSEDSAVYYCAR..............
ABG_mVH_1_49   pcDFL.1                    PS  QVQLQQP.GAVLVRHGASVKLSCKASG.YTFTS.....SWMHWAKQRHGQGLEWIGEIHPN...SGNTNYNEKFKGKATLTVDKSSSTAYVDLSSLTSEDSAVYYCAR..............
ABG_mVH_1_50   VH 104B/VH104B                NF  QVQLQQP.GSVLVRPGTSVKLSCKASG.YTFTS.....YWMHWAKQRPGQGLEWIGEIHPN...CGNINYNEKFKGKATLTVDTSSSTAYVDLSSLTSEDSAVYYCAR..............
ABG_mVH_1_51   C26c                     NF  QVQLQQP.GAELVKPGASVKLSCKASG.YTFTS.....YWMHWVKQRPGRGLEWIGRIDP....YSDIKYSEKFKNKATLTVDKPSNTAYMQHI............................
ABG_mVH_1_52   B16e             A003=40/5G(2)  F  QVQLQQP.GAELVKPGTSVKLSCKASG.YNFTS.....YWINWVKLRPGQGLEWIGDIYPG...SGSTNYNEKFKSKATLTVDTSSSTAYMQLS............................
ABG_mVH_1_53   H8              13    (4)  F  ...LQQS.GPELVKPGASVRISCKASG.YTFTS.....YYIHWVKQRPGQGLEWIGWIYPG...NVNTKYNEKFKGKATLT.........................................
ABG_mVH_1_54   H9              L77    (11)  F  ...LQQS.GPELVKPGASVKMSCKASG.YTFTS.....YYIHWVKQRPGQGLEWIGWIYPG...DGSTKYNEKFKGKTTLTA........................................
ABG_mVH_1_55   B13e                     PS  QVELQQS.GPQLVKPGASVKISCKASG.YSFTS.....YWMHWVKQRPGQGLEWIAMIDPS...DSETK*NQKFKSKATLTVDKSSSTAYMQLS............................
ABG_mVH_1_56   VH5                      PS  *VQLQQP.GAELVNTGASVKMSCKASG.YTFTS.....YTMHWVKQRLGQGLEWIGYINPS...SGYTNYNQKFKDKATLTADKSSSTAYMQLSSLTSEDSAVYYCAR..............
ABG_mVH_1_57   H13-1                     NF  ...LQQS.GPELVKPGALVKISCKASG.YTFTS.....YDINWVKQRPGQGLEWIGWIYPG...DGSTKYNEKFKGKATLTADKSSSTAYMQLSSLTSENSA....................
ABG_mVH_1_58   VH105             H72    (12)  F  QVQLQQS.GPELVKPGASVKISCKASG.YTFTS.....YYIHWVKQRPGQGLEWIGYIYPR...DGSTNYNEKFKGKATLTADTSSSTAYMQLSSLTSEDSAVYFCAR..............
ABG_mVH_1_59   H13-3             A     (4)  F  QVQLQQS.AAELARPGASVKMSCKASG.YTFTS.....YTMHWVKQRPGQGLEWIGYINPS...SGYTEYNQKFKDKTTLTADKSSSTAYMQLSSLTSEDSAVYYCAR..............
ABG_mVH_1_60   J558-43y           111.68  (9)  F  QVQLQQS.GPELVKPGASVRISCKASG.YTFTS.....YNIHWVKQRPGQGLEWIGWIYPG...DGNTKYNEKFKGKTTLTADKSSSTAYMQLSSLTSEDSAVYFCAR..............
ABG_mVH_1_61   VH3              MRA11H  (4)  F  QVQLQQP.GAELVRPGSSVKLSCKASG.YTFTS.....YWMDWVKQRPGQGLEWIGNIYPS...DSETHYNQKFKDKATLTVDKSSSTAYMQLSSLTSEDSAVYYCAR..............
ABG_mVH_1_62   B23c/B18c           Gu0-2   (14)  F  QVQLQQP.GAELVMPGASVKMSCKASG.YTFTD.....YWMHWVKQRPGQGLEWIGTIDTS...DSYTSYNQKFKGKATLTVDESSSTAYMQLS............................
ABG_mVH_1_63   VH-Id-11/V(H)Id(CR)      ASWA1   (0)  F  ................SSVKMSCKASG.YTFTS.....YGINWVKQRPGQGLEWIGYINPG...NGYTKYNEKFKGKTTLTVDKSSSTAYMQLRSLTSEDSAVYFCAR..............
ABG_mVH_1_64   J558-28            CO17-1AC (1)  F  QVQLQQS.GAELVRPGTSVKVSCKASG.YVFTN.....YLIEWVKQRPGQGLEWIGVINPG...SGGTNYNEKFKGKATLTADKSSSTAYMQLSSLTSDDSAVYFCAR..............
ABG_mVH_1_65   VH31                     PS  QAQLQQS.GAELVKPGASVKMSCKASG.YSFTS.....YYIHWVKQRPGQELEWIG*IFLG...SGNTKYNEKFKGKATLTADTSSSTAYMQLSSLTSEDSAVHFCAR..............
ABG_mVH_1_66   B1c              RF-2   (2)  F  QVQLQQP.GAELVRPGASVKLSCKASG.YTFTS.....YWINWVKQRPGQGLEWIGNIYPL...DSNTNYNQKFKDKATLTVDKSSSTAYMQLS............................
ABG_mVH_1_67   J558-83                    NF  QVQLQQS.GAELVKPGASVRISCKTSG.YTFTS.....YNIHWVKERPGQGLEWIGWIYPG...DGNTKYNEKFKGKTTLTADKSSSTAYMQLSSLTSEDSAVYFCAR..............
ABG_mVH_1_68   VH108A                    NF  EVQLQQS.GPELVKPGASVKISCKASG.YTFTD.....YNMHWVKQSHGKSLEWIGYIYPY...NGGTGYNQKFKSKATLTVDNSSSTAYMELSSLTSEDSAVYYCAR..............
ABG_mVH_1_69   pM11             H163-130H9(0)  F  QVQLQQS.GAELVRPGTSVKMSCKAAG.YTFTN.....YWIGWVKQRPGHGLEWIGDIYPG...GGYTNYNEKFKGKATLTADTSSSTAYMQLSSLTSEDSAIYYCAR..............
ABG_mVH_1_70   VH111                     PS  QVQLQQS.GAELVRPGTSVKKSCKASG.YTFAN.....YWIGWVKQRPGHGLEWIGDIYPG...DGVTNYNEKFKAKATLTADKSSSTAYMELSRLTSEDSAV*YCAR..............
ABG_mVH_1_71   H16                      NF  EVQLQQS.GPELVKPGASVKISCKASG.YTFTD.....YNMHWVKQSHGKSLEWIGYIYPY...NGGTGYNQKFKSKATLTVDNSSSTAYMDVRSLTSEDSA....................
ABG_mVH_1_72   J558-1.3                   PS  EVQLQQS.GAELVRPGSSVKLSCKTSG.YTFTS.....YGINWVKQRPGQGLEWIGYIYIG...NGNTEYNEKFKSKATLTSDTSSSTAYMELSSLTSEDSAIYFCAR..............
ABG_mVH_1_73   VGAM3-0                    PS  EVQLQQS.GTVLARPGASVKMSCKTSG.YTFTS.....YWMHWVKQRPGQGLEWIGAIYPG...NSDTSYNQKFKGKAKLTAVTSASTAYMELSSLTNEDSAVYYCTR..............
ABG_mVH_1_74   B26c             L2 11C  (17)  F  QVQLQQP.GAELVRPGASVKLSCKASG.YSFTS.....YWMNWVKQRPGQGLEWIGMIHPS...DSETRLNQKFKDKATLTVDKSSSTAYMQLS............................
ABG_mVH_1_75   B4c                      PS  QVQLQQP.GAELVKPGSSVKLSCKASG.YNFTS.....YWINWVKLRPYQGIEWI*DIYPG...SGSTNYNEKFKSKATLTVDTSSSTAYMQLS............................
ABG_mVH_1_76   MH                      NF  ................SSVKLSCKTSG.YTFTS.....YGINWVKQRPGQGLEWIGYIYPG...NGYTAYNEQFKGKATLTVDTSSSTAYMQLRSLTSE.......................
ABG_mVH_1_77   VH-Id-7/VH-Id-14       anti-(cyd-(12)  F  ................SSVKLSCKTSG.YTFTS.....YGINWVKQRPGQGLEWIGYIYPG...NGYTAYNEQFKGKATLTSDTSSSTAYMQLRSLTSEDS.....................
ABG_mVH_1_78   BALB71            11F6   (16)  F  EVQLQQF.GAELVKPGASVKISCKASG.YTFTD.....YNMHWVKQSHGKSLEWIGGINPN...NGATSYNQKFKGKATLTVDKSSSTAYMELR............................
ABG_mVH_1_79   C57G5             MOPC104E (2)  F  EVQLQQS.GPELVKPGASVKMSCKASG.YKFTD.....YYMHWVKQSHGKSLEWIGDINPN...NGGTSYNQKFKGKATLTVDKSSSTAYMQLN............................
ABG_mVH_1_80   VAR100                    NF  QVQLQQS.GPELVRPGLSVKLSCKASG.YIFIT.....YWMNWVKQRPGQGLEWIGQIFPA...SGSTNYNEMFEGKATLTVDTSSSTAYMQLSSLTSEDSAVYYCAR..............
ABG_mVH_1_81   BALB17            129    (1)  F  EVQLQQS.GPELVKPGASVKISCKTSG.YTFTE.....YTMHWVKQSHGKSLEWIGGINPN...NGGTSYNQKFKGKATLTVDKSSSTAYMELR............................
ABG_mVH_1_82   BALB67                    NF  EVQLQQF.GPELVKPGASVKISCKASG.YTFTD.....YNMDWVKQSHGKSLEWIGDINPN...NGGTIYNQKFKGKATLTVDKSSSTAYMELR............................
ABG_mVH_1_83   C57C27/C57G6         H     (14)  F  EVQLQQS.GPELVKPGASVKISCKASG.YTFTD.....YYMDWVKQSHGKSLEWIGDINPN...NGGTIYNQKFKGKATLTVDKSSSTAYMELR............................
ABG_mVH_1_84   37A11             19.1.2  (4)  F  QVQLLQS.GAELMKPGASVKISCKATG.YTFSS.....YWIEWVKQRPGHGLEWIGKILPG...SGSTNYNEKFKGKAKFTADISSNTAYMQLSSLTSEDSAVYYCAR..............
ABG_mVH_1_85   BALB6                     NF  EVQLQQS.GPELVKPGALVKISCKTSG.YTFTE.....YTMHWVKQSHGKSLEWIGGINPN...NGGTSYNQKFKGKATLTVDKSSSTAYMELR............................
ABG_mVH_1_86   C57C18/C57G3/C57G14/C57C9           NF  EVQLQQS.GPELVKPGASVKIPCKASG.YTFTD.....YNMDWVKQSHGKSLEWIGDINPN...NGGTIYNQKFKGKATLTVDKSSSTAYMELR............................
ABG_mVH_1_87   VAR104                    PS  QVQLQQS.GPELVRPGTSVKISCKASG.YTFLT.....YWMNWVK*RPAQGLEWIGQIFPA...SGSTNYNEMFKGKATLTVDTSSSTAYMQLSSLTSEDSAVYFCAR..............
ABG_mVH_1_88   V104A/VAR104A                 PS  QVQLQQS.GPELVRPGTSVKISCKASG.YTFLT.....YWMNWVK*MPGQGLEWIGQIFPA...SGSTNYNEMFKGKATLTVDTSSSTAYMQLSSLTSEDSAVYFCAR..............
ABG_mVH_1_89   H24                      PS  QVQLQQS.GAELVRPGTSVKKSCKVSG.YTFAN.....YWIGWVKQRPGHGLEWIGDIYPG...DGVTNYNEKFKGKATLTADKSSSTAYM*LSSLTSEDSAVYYCSR..............
ABG_mVH_1_90   VH36-65                    NF  EVQLQQS.GAELVRPGSSVKMSCKTSG.YTFTS.....YGINWVKQRPGQGLEWIGYIYIG...NGYTGYNEKFKGKATLTSDTSSSTAYMQLSSLTSEDSA....................
ABG_mVH_1_91   GLvh50            163.72  (0)  F  EVQLQQS.GPELVKPGDSVKMSCKASG.YTFTD.....YYMDWVKQSHGKSLEWIGYIYPN...NGGTSYNQKFKGKATLTVDKSSSTAYMELHSLTSEDSAVYYCAR..............
ABG_mVH_1_92   BALB8                     NF  EVLLQQS.GPELVKPGASVKITCKASG.YTFTD.....YNMDWVKQSHGKSLEWIGDINPN...NGGTIYNQKFKGKATLTVDKSSSTAYMELR............................
ABG_mVH_1_93   BALB9                     NF  EVLLQQS.GPELVKPGASVKIPCKASG.YTFTD.....YNMDWVKQSHGKSLEWIGDINPN...NGGTIYNQKFKGKATLTVDKSSSTAYMELR............................
ABG_mVH_1_94   J558-122B                   PS  QVQLQQS.GPELVRPGTSVKISCKASG.YTFIT.....YWMNWVK*RPGQGXEWIGQIFPA...SGSTNYNEMFKGKATLTVDTSSSTAYMQLSSLTSEDSAVHFCAR..............
ABG_mVH_1_95   VHATAG-2                   NF  QVQLQQS.DTELVKPGASVKISCKASG.YTFTD.....HAIHWVKQRPEQGLEWIGYISPG...NGDIKYNEKFKGKATLTADKSSSTAYMQLNSLTSEDSAVYFCKR..............
ABG_mVH_1_96   J558-186                   NF  EVQLQQS.GAELVRPGSSVKLSCKTSG.YTFTS.....YGINWVKQRPGQGLEWIGYIYLG...NGYTAYNEKFKGKATLTSDTSSSTAYMQLRSLTSEDSVIKFCAR..............
ABG_mVH_1_97   C57C2             1410E.10e (9)  F  EVQLQQS.GPELVKPGASVKISCKASG.YSFTG.....YYMNWVKQSPEKSLEWIGEINPN...NGGTSYNQKFKGKATLTVDKSSSTAYMELR............................
ABG_mVH_1_98   C57G9             AC38 205.1(1)  F  EVQLQQS.GPELVKPGASVKISCKASG.YTFTD.....YYMNWVKQSHGKSLEWIGDINPN...NGGTSYNQKIKGKATLTVDKSSSTAYMELR............................
ABG_mVH_1_99   C57G1                     NF  EVQLQQS.GPELVNPGASVKISCKASG.YSFTG.....YYMNWVKQSPGKSLEWIGEINPS...TGGTTYNQKFKAKATLTVDKSSSTAYMQLK............................
ABG_mVH_1_100   BALB58/BALB13                 PS  EVQLQQS.GPELVKPGASVKISCKAS*.YTFTD.....YNMHWVKQSHGKSLEWIGGINPN...NGATSYNQKFKGKATLTVDKSSSTAYMELR............................
ABG_mVH_1_101   J558-43X/J558-21/VHATAG-1/H17 3-1-3   (2)  F  QVQLQQS.DAELVKPGASVKISCKASG.YTFTD.....HAIHWVKQKPEQGLEWIGYISPG...NGDIKYNEKFKGKATLTADKSSSTAYMQLNSLTSEDSAVYFCKR..............
ABG_mVH_1_102   pHC103                    NF  ...LQQS.GPELVKPGPSVKISCKASG.YSFTG.....YYMHWVKQSHGKSLEWIGEINPY...NGGTSYNQKFKGKATLTVDTSSSTAYMELHSLTSEDSLVYYCAR..............
ABG_mVH_1_103   C57C48                    PS  EVQLQQS.GPELVKPGASVKISCKASG.YTFTD.....YYMHWVSRAMERALEWIGDINPN...NGGTSYNQKFKGKATLTVDKSSSTAYMQLN............................
ABG_mVH_1_104   H26-1                     PS  EVQLQQS.GPELVKLGPSVKISCKASG.YSFTG.....YYMHWVKQSHGKSLEWIGEINPY...NGGTSYNQKFKGKATLTVDTSSSTAYMELHSLTSEDSLVYYCAR..............
ABG_mVH_1_105   BALB11/BALB19         mAb A41  (6)  F  EVQLQQF.GAELVKPGASVKISCKASG.YTFTD.....YNMDWVKQSHGKSLEWIGDINPN...YDSTSYNQKFKGKATLTVDKSSSTAYMELR............................
ABG_mVH_1_106   C57G26/C57C16         5G12-6  (1)  F  EVQLQQS.GPELVKPGASVKISCKASG.YSFTG.....YYMNWVKQSPEKSLEWIGEINPS...TGGTTYNQKFKAKATLTVDKSSSTAYMQLK............................
ABG_mVH_1_107   C57C17                    PS  EVQLQQS.GPELVKPGASVKISCKASG.YSFTG.....YYMNWVKQSPEKSLEWIGEINPS...TGGTTYNQKFKAKATLTVDKSSSTAYMQLK............................
ABG_mVH_1_108   VH104A                    PS  QVQLQQS.GPELVRPGTSVKISCKASG.YTFLT.....YWMNWVK*MPGQGLEWIGAIFPA...GGSTNYNQMFKGKATLTVDTSSSTAYMQLSSLTSEDSAVYFCAR..............
ABG_mVH_1_109   C57G30                    PS  EVQLQQS.GPELVKPGASVKISCKASG.YSFTG.....YYMNWVKQSPEKSLEWIGEINPS...TGGTTYNQKFKAKATLTVDKSSSTAYI*LK............................
ABG_mVH_1_110   M34976(91A3)         91A3 CRI- (0)  F  EVQLQQS.GAELVRTGSSVKMSCKASG.YTFTS.....SGINWVKQRPGQGLEWIGYIHPG...KGYIHYNERFKGKTTLTVDKSSSTAYMQLRSLTSEDSAVYFCAR..............
ABG_mVH_1_111   J558-15                    NF  EVQLQQS.GAELGRPGSSVKLSCKTSG.YTFTS.....YGINWVKQRPGQDLEWIGYIYPG...NGYTAYNEKFQGEATLTSDTSSSTAYMQLRSLTSEDSAIYFCAR..............
ABG_mVH_1_112   H130/H18           A12    (1)  F  EVQLQQS.GPELVKPGASVKISCKASG.YSFTG.....YFMNWVMQSHGKSLEWIGRINPY...NGDTFYNQKFKGKATLTVDKSSSTAHMELRSLASEDSAVYYCAR..............
ABG_mVH_1_113   C57G15/C57G18                 PS  EVQLQQS.GPELVKPGASVKISCMASG.YQFSD.....YYMH*VKQSHGKSLEWIGYINPN...NGCTSYNQKFKGKATLTVDTSSSTAYMELH............................
ABG_mVH_1_114   C57C44                    PS  EVQLQQS.GPELVKPGASVKISCMASG.YSFSD.....YYMH*VKQSHGKSLEWIGYINPN...NGCTSYNQKFKGKATLTVDTSSSTAYMELH............................
ABG_mVH_1_115   VH108B                    PS  EVQLQQS.GPELVKPGASVKITCKASD.YSFTG.....YIMNWVKQSHGKSLEWIGEINPY...NGGTSYNQKFKGKATLTVDTSSSTAYMELHSLTSEDSLVYYCAR..............
ABG_mVH_1_116   H26-6                     NF  ...........LVKTGASVKISCKASG.YSFTG.....YYMHWVKQSHGKSLEWIGYISCY...NGATSYNQKFKGKATFTVDTSSSTAYMQFNSLTSEDSAVYYCAR..............
ABG_mVH_1_117   A5B9                     NF  QVQLQQS.GAELMKPGASVKISCKATG.YKFSS.....YNIEWVKQRPEQGLEWIGEILPG...SDYTYYIEKFKGKATFTADTSSNTAYMQLSGLTSEDSAVYYCAR..............
ABG_mVH_1_118   C57G22                    PS  EVQLQQS.GPELVKPGASVKISCMASG.LSFSD.....YYMH*VKQSHGKSLEWIGYINPN...NGCTSYNQKFKGKATLTVDTSSSTAYMELH............................
ABG_mVH_1_119   pHC102                    PS  EVHLQQS.LPKVVKAGPSVKISCKASG.YSFTG.....YYMHWVKQSHGKILQRIEYVNPY...NGGTGYNEKFKDKATLTADKSFSTAYMQFSSLTSEDSLVYYCAR..............
ABG_mVH_1_120   VAR34                     PS  EVQLKQP.GTVVVKPGASVKISCQASG.YSFTG.....YYMHWVKQSHEKSL*WIGLIIPY...NGNTSNNQKFKGKATLTVDKSSSTANMELC............................

ABG_mVH_2_1    PJ14/V00767          D1.3   (2)  F  QVQLKES.GPGLVAPSQSLSITCTVSG.FSLTG.....YGVNWVRQPPGKGLEWLGMIWG....DGSTDYNSALKSRLSISKDNSKSQVFLKMNSLQTDDTARYYCAR..............
ABG_mVH_2_2    VHOx-1/VOx-1         DB1-453.2 (0)  F  QVQLKES.GPGLVAPSQSLSITCTVSG.FSLTS.....YGVHWVRQPPGKGLEWLGVIWA....GGSTNYNSALMSRLSISKDNSKSQVFLKMNSLQTDDTAMYYCAR..............
ABG_mVH_2_3    M37808                    PS  ...LKES.GPGLVAPSQSLSITCTVSG.FSLTS.....YGVHWVRQPPGKGLEWLGVIWS....DGSTNYISALKSRLSISKDNSKSQVFLKMNSLQTDDTAMYYCAR..............
ABG_mVH_2_4    M26982                    PS  QVQLKET.GPGLVAPSQSLSITCTVSG.ISLTS.....YGVHWVRQPPGKGLEWLVVIWS....DGSTNYNSALKSRLSISKDNSKSQVFLKMNSLQTDDTAMYYCAR..............
ABG_mVH_2_5    M26984                    PS  QVQLKQS.GPGLV*PSQSLSITCTVSG.FSLTS.....YGVHWVRQSPGKGLEWLGVIWS....GGSTDYNSAFISRLSISKDNSKSQVFFKMNSLQADDTAMYYCAK..............
ABG_mVH_2_6    M26981                    PS  QVQLKQS.GPGLVQPSQSLSITCTVSG.FSLTS.....YGVHWVRQSPGKGLEWLGVIWS....GGSTDYNAAFISRLSISKDNSKSQVFFKMNSLQADDTAIYYCAR..............
ABG_mVH_2_7    V(Ox2)                    PS  QVQLKQS.GPGLVQPSQSLSITCTVSG.FSLTS.....YGVHWVRQSPGKGLEWLGVIWS....GGSTDYNAAFISRLSISKDNSKSQVFFKMNSLQANDTAIYYCAS..............
ABG_mVH_2_8    Q5SH.100                   PS  QVQLKQS.GPGLVAPSQSLFITCTVYG.FSLTS.....YEINWVRQPPGKGLEWLGVIWT....GGSTNYNSALISRLSISKDNSKSLVFLKMNSLQTDDTAIYYCVR..............
ABG_mVH_2_9    V(Ox2)                    PS  QVQLKQS.GPGLVQPSQSLSITCTVSG.FSLTS.....YGVHWVRQSPGKGLEWLGVIWS....GGSTDYNAAFISRLSISKDNSKSQVFFKMNSLQANDTAIYYCAR..............
ABG_mVH_2_10   VH101             D23    (1)  F  QVQLKQS.GPGLVQPSQSLSITCTVSG.FSLTS.....YGVHWVRQSPGKGLEWLGVIWS....GGSTDYNAAFISRLSISKDNSKSQVFFKMNSLQSNDTAIYYCAR..............

ABG_mVH_3_1    VH-36-60           Pab 419  (4)  F  EVQLQES.GPSLVKPSQTLSLTCSVTG.DSITS.....DYWNWIRKFPGNKLEYMGYISY....SGSTYYNPSLKSRISITRDTSKNQYYLQLNSVTSEDTATYYCAR..............
ABG_mVH_3_2    VH-36-60                   NF  EVQLQES.GPSLVKPSQTLSLTCSVTG.DSITS.....DYWNWIRKFPGNKLEYMGYISY....SGSTYYNPSLKSRISITRDTSKNQYYLQLNSVTSEDTPTYYCA...............
ABG_mVH_3_3    VH-36-60                   NF  EVQLQES.GPSLVKPSQTLSLTCSVTG.DSITS.....GYWNWIRKFPGNKLEYMGYISY....SGSTYYNPSLKSRISITRDTSKNQYYLQLNSVTTEDTPTYYCA...............
ABG_mVH_3_4    SB32             LB8    (2)  F  DVQLQES.XPXLVKPSQSLSLTCTVTG.YSITS....DYAWNWIRQFPGNKLEWMGYISY....SGSTSYNPSLKSRISITRDTSKNQFFLQL.............................
ABG_mVH_3_5    VH3A1             NEO C72-3A(0)  F  DVQLQES.GPGLVKPSQTVSLTCTVTG.ISITTG...NYRWSWIRQFPGNKLEWIGYIYY....SGTITYNPSLTSRTTITRDTSKNQFFLEMNSLTAEDTAT...................

ABG_mVH_4_1    V-H 441/V441         XRPC44  (0)  F  EVKLLES.GGGLVQPGGSLKLSCAASG.FDFSR.....YWMSWVRQAPGKGLEWIGEINPD...SSTINYTPSLKDKFIISRDNAKNTLYLQMSKVRSEDTALYYCAR..............
ABG_mVH_4_2    V(H)55            XRPC24  (0)  F  EVKLLES.GGGLVQPGGSLNLSCAASG.FDFSR.....YWMSWARQAPGKGQEWIGEINPG...SSTINYTPSLKDKFIISRDNAKNTLYLQMSKVRSEDTALYYCAR..............

ABG_mVH_5_1    61-1P             RF-3 PAN (1)  F  ..........GLVQPGGSRKLSCAASG.FTFSS.....FGMHWVRQAPEKGLEWVAYISSG...SSTIYYADTVKGRFTISRDNPKNTLFLQMTSLRSEDTAMYYCAR..............
ABG_mVH_5_2    98-3G             H37-40  (0)  F  ........................ASG.FTFSS.....YAMSWVRQSPEKRLEWVAEISSG...GSYTYYPDTVTGRFTISRDNAKNTLYLEMSSLRSEDTAMYYCA...............
ABG_mVH_5_3    76-1BG/VH7183.9        H37-45  (3)  F  ..........GLVKPGGSLKLSCAASG.FTFSS.....YAMSWVRQTPEKRLEWVATISSG...GSYTYYPDSVKGRFTISRDNAKNTLYLQMSSLRSEDTAMYYCAR..............
ABG_mVH_5_4    VH7183.13           ASWA2   (5)  F  ............VKPGGSLKLSCAASG.FTFSS.....YTMSWVRQTPEKRLEWVAYISNG...GGSTYYPDTVKGRFTISRDNAKNTLYLQMSSLKSEDTAMYYCAR..............
ABG_mVH_5_5    VH10-19            H35-C6  (0)  F  DVKLVES.GGGLVKPGGSLKLSCAASG.FTFSS.....YTMSWVRQTPEKRLEWVATISSG...GSYTYYPDSVKGRFTISRDNAKNTLYLQMSSLKSEDTAMYYCTR..............
ABG_mVH_5_6    Vh7183(Vh69.1)                NF  EVKLVES.GGGLVKPGGSLKLSCAASG.FTFSS.....YTMSWVRQSPEKRLEWVATISSG...GSYTYYPDSVKGRFTISRDNAKNTLYLQMSSLKSEDTAMYYCTR..............
ABG_mVH_5_7    VH7183.14           H37-60  (3)  F  ............VKPGGSLKLSCAASG.FAFSS.....YDMSWVRQTPEKRLEWVATISSG...GSYTYYPDSVKGRFTISRDNARNTLYLQMSSLRSEDTALYYCAR..............
ABG_mVH_5_8    VH283             MRK16   (1)  F  EVMLVES.GGGLVKPGGSLKLSCAASG.FTFSS.....YTMSWVRQTPEKRLEWVATISSG...GGNTYYPDSVKGRFTISRDNAKNNLYLQMSSLRSEDTALYYCAR..............
ABG_mVH_5_9    V(H)37.1                   NF  EVKLVES.GGGLVKPGGSLKLSCATSG.FTFSS.....YGMSWVRQTPEKRLEWVATISGG...GSYTYYPDSVKGRFTISRDNAKNNLYLQMSSLRSEDTALYYCAR..............
ABG_mVH_5_10   VHE4-psi                   PS  ELQLVES.GGGLVQPGGSRKLSCAASG.FTFSS.....YAMSWVRQTPEKRLEWVAAISTD...GSFIY*PDTVKGRFTISRDNAKNTLFLQMSSLRYEDTAMYYCLR..............
ABG_mVH_5_11   VH7183.11                   NF  ............VKPGGSRKLSCAASG.FTFSD.....YGMAWVRQAPGKGPEWVAFISNL...AYSIYYADTVTGRFTISRENAKNTLYLEMSSLRSEDTAMYYCAR..............
ABG_mVH_5_12   V(H)50.1           B5Fv   (0)  F  EVKLVES.GGGLVQPGGSLKLSCATSG.FTFSD.....YYMYWVRQTPEKRLEWVAYISNG...GGSTYYPDTVKGRFTISRDNAKNTLYLQMSRLKSEDTAMYYCAR..............
ABG_mVH_5_13   VH7183.10           B13    (1)  F  ............VKPGGSLKLSCAASG.FTFSS.....YYMSWVRQTPEKRLELVAAINSN...GGSTYYPDTVKGRFTISRDNAKNTLYLQMSSLKSEDTALYYCAR..............
ABG_mVH_5_14   57-1M/VH7183.12        AN10   (3)  F  ..........GLVKPGGSLKLSCAASG.FTFSS.....YAMSWVRQTPEKRLEWVASISS....GGSTYYPDSVKGRFTISRDNARNILYLQMSSLRSEDTAMYYCAR..............
ABG_mVH_5_15   68-5N             BI1279  (4)  F  ..........GLVQPGGSLKLSCAASG.FTFSS.....YGMSWVRQTPDKRLELVATINSN...GGSTYYPDSVKGRFTISRDNAKNTLYLQMSSLKSEDTAMYYCAR..............
ABG_mVH_5_16   VH81X                     NF  EVQLVES.GGGLVQPRESLKLSCESNE.YEFPS.....HDMSWVRKTPEKRLELVAAINSD...GGSTYYPDTMERRFIISRDNTKKTLYLQMSSLRSEDTALYYCAR..............

ABG_mVH_6_1    V(H)22.1           68.2D8  (4)  F  EVKLEES.GGGLVQPGGSMKLSCVASG.FTFSN.....YWMSWVRQSPEKGLEWVAQIRLKS.DNYATHYAESVKGRFTISRDDSKSSVYLQMNNLRAEDTGIYYCTG..............

ABG_mVH_7_1    V1/pBV132           NQ10.3.8 (0)  F  EVKLVES.GGGLVQPGGSLRLSCATSG.FTFSD.....FYMEWVRQPPGKRLEWIAASRNKA.NDYTTEYSASVKGRFIVSRDTSQSILYLQMNALRAEDTAIYYCARD.............
ABG_mVH_7_2    V11/pBV19B4          H220-7  (0)  F  EVKLVES.GGGLVQPGGSLRLSCATSG.FTFTD.....YYMSWVRQPPGKALEWLGFIRNKA.NGYTTEYSASVKGRFTISRDNSQSILYLQMNTLRAEDSATYYCARD.............
ABG_mVH_7_3    V13                      NF  EVKLMES.GGGLVQPGASLRLSCEASG.FTFTD.....YYMSWVRQLPRKSPEWLALIRNKA.NGYTTEYSASVKGRFTISRDNSQNILYLQMNTLRAEASATYYCAKD.............
ABG_mVH_7_4    V3                      PS  EVKLVES.GGGLVQPGASLRLSCASSG.FTFTD.....YYMNWVHRPPGKPLEWLALIRNKA.NGYITEYSASMKGRFTISRDNSQSILYLQMNTLSTEDSATYYCARD.............

ABG_mVH_8_1    CB17H-3                    NF  QVTLKES.GPGILQPSQTLSLTCSFSG.FSLSTF...GMGIGWIRQPSGKGLEWLAHIWW....DDDKYYNPALKSRLTISKDTSNNQVFLKITSVDTADTATY..................
ABG_mVH_8_2    CB17H-1            ASWB1   (1)  F  QVTLKES.GPGILQSSQTLSLTCSFSG.FSLSTS...GMGVSWIRQPSGKGLEWLAHIYW....DDDKRYNPSLKSRLTISKDTSRNQVFLKITSVDTADTATY..................
ABG_mVH_8_3    CB17H-10           B6.2   (10)  F  QVTLKES.GPGILQPSQTLSLTCSFSG.FSLSTS...NMGIGWIRQPSGKGLEWLAHIWW....NDDKYYNPSLKSRLTISKDTSNNQVFLKITTVDTADTATY..................
ABG_mVH_8_4    CB17H-8                    NF  QVTLKES.GPGILQSSQTLSLTCSFSG.FSLNTS...GMGVSWIRQPSGKGLEWLAHIYW....DDDKRYNPSLKSRLTISKDTSRNQVFLKITSVDTADTATY..................
ABG_mVH_8_5    CB17H-6                    NF  QVTLKES.GPGILQSSQTLSLTCSFSV.FSLSTF...GMGVSWIRQPSGKGLEWLAHIYW....DEDKHYKPSLKSRLTISKDTSNNQVFLKITSVDTADTATY..................
ABG_mVH_8_6    CB17H-9                    NF  QVTLKES.GPGILQPSQTLSLTCSFSV.FSLNTF...GMGVSWIRQPSGKGLEWLAHIYW....DEDKHYKPSLKSRLTISKDTSNNQVFLKITTVDTADTATY..................
ABG_mVH_8_7    VH3609                    PS  ..............PSQTFSLTCTFSG.FSLSTY...GMMVSWMCQPSGKGLVWLALIWC....NNDKGYNPFLRSQLTISKDTSNNQVFLKITSVDPADTATYYCA...............
ABG_mVH_8_8    V31/VMU-3.1                  PS  QVTLKVS.GPGILQPSQTLGLACTFSG.ISLSTS...GMGLSWLRKPQGR.LEWLASIWN.....NDNYYNPSLKSRLTISKETSNNQVFLKLTSVDTADSTTYYCAWR.............

ABG_mVH_9_1    VFM11/VGK1B          L6'    (2)  F  QIQLVQS.GPELKKPGETVKISCKASG.YTFTN.....YGMNWVKQAPGKGLKWMGWINTY...TGEPTYADDFKGRFAFSLETSASTAYLQINNLKNEDMATYFCAR..............
ABG_mVH_9_2    VMS9/VGK1A/251        RFT2   (2)  F  QIQLVQS.GPELKKPGETVKISCKASG.YTFTN.....YGMNWVKQAPGKGLKWMGWINTY...TGEPTYADDFKGRFAFSLETSASTAYLQINNLKNEDTATYFCAR..............
ABG_mVH_9_3    161                      NF  QIQLVQS.GPELKKPGETVKISCKASG.YTFTN.....YGMNWVKQAPGKGLKWMGWINTY...TGEPTYADDFKGRFAFSLETCASTAYLQINNLKNQDTAT...................
ABG_mVH_9_4    VGK6             L69    (7)  F  QIQLVQS.GPELKKPGETVKISCKASG.YTFTN.....YGMNWVKQAPGKGLKWMGWINTE...TGEPTYADDFKGRFAFSLETSASTAYLQINNLKNEDTATYFC................
ABG_mVH_9_5    VMS2/VGK4           2E7    (3)  F  QIQLVQS.GPELKKPGETVKISCKASG.YTFTN.....YGMNWVKQAPGKGLKWMGWINTN...TGEPTYAEEFKGRFAFSLETSASTAYLQINNLKNEDTATYFCAR..............
ABG_mVH_9_6    264              TE32   (1)  F  QIQLVQS.GPELKKPGETVKISCKASG.YTFTT.....YGMSWVKQAPGKGLKWMGWINTY...SGVPTYADDFKGRFAFSLETSASTAYLQINNLKNEDTATYFCAR..............
ABG_mVH_9_7    VFM1/281/VGK7         C55-7E3  (3)  F  QIQLVQS.GPELKKPGETVKISCKASG.YTFTD.....YSMHWVKQAPGKGLKWMGWINTE...TGEPTYADDFKGRFAFSLETSASTAYLQINNLKNEDTATYFCAR..............
ABG_mVH_9_8    VMS1/141/VGK3                 NF  QIQLVQS.GPELKKPGETVKISCKASG.YTFTN.....YAMHWVKQAPGKGLKWMGWKYTN...TGEPTYGDDFKGRFAFSLETSASTAYLQINNLKNEDMATYFCAR..............
ABG_mVH_9_9    VGK5                     NF  ..QLVQS.GPELKKPGETVKISCKASG.YTFTT.....AGMQWVQKMPGKGLKWIGWINTH...SGVPKYAEDFKGRFAFSLETSASTAYLQINNLKNEDMATYFC................
ABG_mVH_9_10   VGK2             AN08   (5)  F  ...LVQS.GPELKKPGETVRISCKASG.YTFTT.....AGMQWVQKMPGKGLKWIGWINTH...SGVPKYAEDFKGRFAFSLETSASTAYLQISNLKNEDTATYFC................

ABG_mVH_10_1   MRL-RF24BG/MUSIGHXS              PS  EVQLVEV.WWRMVQPKGSLKLSCAASG.FTFNT.....YAMNWVRQAPGKGLEWVARIRSKS.SNYATYYADSVKDRFTISRDDSQSMLYLQMNNLKTEDTAMYYCVI..............

ABG_mVH_12_1   16-A                     PS  .GAVQES.GPGLVKNSQSLFLACSITG.FPITS....GYYWIWIRQSPGKPLEWMGYITH....WENFLQPIPSRAPSSITRETSKNQFFLQLNSVTTEDTAMYYCAGD.............

ABG_mVH_14_1   vhsm7-13                   NF  EVQLQQS.GAEVV.PGASVKLSCTASG.FNIKD.....DYMHWAKQRPDQGLEWIGRIDPA...IDDTDYAPKFQDKATMITDTSSNIAYLQSSSLTSEDTAVYYCPY..............
ABG_mVH_14_2   H2b-3/V(H)2b-3        MRL-Histon(7)  F  EVQLQQS.GAELVRSGASVKLSCTASG.FNIKD.....YYMHWVKQRPEQGLEWIGWIDPE...NGDTEYAPKFQGKATMTADTSSNTAYLQLSSLTSEDTAVYYCNA..............
ABG_mVH_14_3   37A4                     NF  EVQLQQS.GAEVVKPGASVKLSCTASG.FNIKD.....SYMHWVKQRPEQGLEWIGRIDPA...NGNTKYDPKFQGKATITADTSSNTAHLQLSRLTSEDTA....................
ABG_mVH_14_4   V(H)10/H10/M33391-7      87.92.6  (0)  F  EVQLQQS.GAELVKPGASVKLSCTASG.FNIKD.....TYMHWVKQRPEQGLEWIGRIDPA...NGNTKYDPKFQGKATITADTSSNTAYLQLSSLTSEDTAVYYCAR..............
ABG_mVH_14_5   17C1                     NF  EVQLQQS.GAELVKPGASVKLSCTASG.FNIKD.....TYMHWVKQRPEQGLEWIGVIDPA...NGIPIYDPKFQDKATITADTSSNTAYLQLSSLTSEDTAVYYCAR..............
ABG_mVH_14_6   14C3                     NF  EVQLQQS.GAELVKPGASVKLSCTASG.FNIKD.....TYMHWVKQRPEQGLEWIGVIDPA...NGFPNYDPKFQGKATITADTSSNTAYLQLSSLTSEDTAVYYCAR..............
ABG_mVH_14_7   V(H)4a-3/H4a-3        2G8    (15)  F  EVQLQQS.GAELVRPGALVKLSCKASG.FNIKD.....YYMHWVKQRPEQGLEWIGWIDPE...NGNTIYDPKFQGKASITADTSSNTAYLQLSSLTSEDTAVYYCAR..............

AHonegger, June 6, 2001